รับปรึกษา

สำนักงานกฎหมาย

        รับปรึกษาทางกฎหมาย อันสืบเนื่องมาจากเกิดจากความไม่เป็นธรรมหลายๆด้านในสังคม การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราที่เกิดมา จะต้องมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน และย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาพและเป็นธรรม โดยจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนที่ไม่เรียนรู้ทางด้านกฎหมาย ย่อมเสียเปรียบต่อคู่กรณีที่เป็นผู้รู้กฎหมาย  ในการต่อสู้คดี และการตกลงเจรจา หรือ สืบพยานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องจากการจัดการเตรียมพยานหลักฐานอันอาจจะถูกบิดเบือนหลอกลวงในทางคดีในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือจัดการให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นอันมาก หลงทางในการต่อสู้คดี และต้องใช้จ่ายเงินให้กับฝ่ายคู่กรณีเป็นจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น นี่คือความเสียเปรียบขาดความยุติธรรมที่จะได้รับการตอบสนองกับบุคคลผู้บริสุทธิ์นั้นๆ ฉะนั้นจะเปรียบได้ว่า ผู้รู้กฎหมายย่อมได้เปรียบ กว่าบุคคลไม่รู้กฎหมาย แม้ว่าเอาธรรมะมาใส่ใจไว้แล้ว แต่ความเป็นธรรมก็หาหมดไปจากใจไม่ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ คณะทำงานของเราจึงร่วมกัน เปิดสำนักงานปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความยุติธรรมในสังคมไทยเราตลอดไป โดยสำนักงานของเรา

-รับปรึกษากฎหมาย  คดีอาญา คดีจราจร คดีมรดก คดีเช็ค และคดีต่างๆ

-รับสืบหาทรัพย์    ยึดทรัพย์   การบังคับคดี   สืบหาชู้สาว

-รับเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  คดีต่างๆ ที่มีข้อพิพาท ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

-จัดทำนิติกรรมสัญญา  ซื้อขาย    กู้ยืมเงิน และจัดทำ พินัยกรรม

-รับปรึกษา การไปแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจต่างๆ เกี่ยวกับคดีต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติ หรือเตรียมหลักฐานอย่างใดบ้างไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินทางคดีต่อไป

 -รับปรึกษา แนะนำ  และรับเจรจา  คดีจราจรที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย  ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ

-มีทนายความ บริการรับว่าความ ทั่วราชอาณาจักร

รับบริการติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 090-1392350และ095-9518830ทุกเวลา